Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim
v 3.25
STAROSTWO POWIATOWE W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Wiadomości 
Informacje 
Starostwo Powiatowe 
Wydziały Starostwa 
Rada Powiatu 
Zarząd 
Starosta i Wicestarosta 
   Zarządzenia Starosty 
   Decyzje Starosty 
   Oświadczenia 
Sekretarz i Skarbnik 
Budżet Powiatu 
Obligacje  
Oświadczenia majątkowe za 2012 
Oświadczenia majatkowe za 2011 rok 
Oświadczenia majatkowe za 2010  
Oświadczenia majątkowe po wyborach 2010 
Oświadczenia majątkowe za 2009 
Archiwalne oświadczenia majątkowe 
Prawo Miejscowe 
Akty prawne organów Powiatu Sokołowskiego i Starosty 
Jednostki organizacyjne 
Powiatowe Inspekcje, Służby i Straże 
Informacje dla banków celem udzielenia kredytu długoterminowego 
Przetargi 
Przetargi rozstrzygnięte 
Specyfikacje do przetargów 
Zadania inwestycyjne 
Pliki do pobrania 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 
Wolne miejsca pracy 
Kontrole 
Sprawozdania 
Pomoc Publiczna 
Sprawy EOD 
Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie 
Harmonogram dyżurów aptek 
Rady Nadzorcze 
Pracownicy Starostwa 
Rzeczy Znalezione  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
starosta i wicestarosta: 24085
strona główna: 126994
    strona główna / starosta i wicestarosta 
   Starosta i Wicestarosta
 
  
  Leszek Iwaniuk
  Starosta
  Starosta koordynuje działania w zakresie ważniejszych problemów społeczno - gospodarczych Powiatu, nadzoruje działania Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu, Sekretarza i Skarbnika oraz Kierowników Wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu.


2. Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad :
1/ Wydziałem Zarządzania Kryzysowego,
2/ Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
3/ Audytorem Wewnętrznym
4/ Radcą prawnym.
5/ Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
6/ Samodzielnym stanowiskiem ds. kontroli
7/ Doradcą,
8/ Asystentem,
9/ Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów


3. Do zadań Starosty należy w szczególności :
1) reprezentowanie Powiatu na zewnątrz,
2) nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Starostwa,
3) wykonywanie funkcji Przewodniczącego Zarządu i organizowanie jego pracy,
4) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Starostwa oraz powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią,
5) przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady oraz uchwał organów Powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych,
6) przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu oraz innych uchwał objętych zakresem nadzoru izby,
7) ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
8) koordynowanie kontroli wewnętrznej Starostwa,
9) kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu,
10) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
11) sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży,
12) udzielanie upoważnień Wicestaroście, poszczególnym członkom Zarządu, pracownikom Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji,
13) powoływanie merytorycznych zespołów roboczych na potrzeby realizacji bieżących działań z zakresu administracji samorządowej i rozwoju powiatu,
14) wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawach,
15) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Powiatu,
16) udzielanie wywiadów i informacji środkom przekazu w sprawach dotyczących działalności Powiatu,
17) wydawanie poleceń Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sokołowie Podlaskim w przypadku bezpośredniego zagrożenia sanitarno-weterynaryjnego,
18) w przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska wydawanie Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska poleceń podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia,
19) występowanie z żądaniem do Komendanta Powiatowego Policji o przywrócenie stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
20) powoływanie zespołu ds. kompleksowego programowania i ustalania kierunków rozwoju Powiatu,
21) wykonywanie obowiązków Szefa Obrony Cywilnej Powiatu oraz koordynowanie i nadzorowanie zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

  ostatnia modyfikacja: 29 Sierpień 2013 - 08:56
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna